लव्धांक पत्रको मुल्यांकन सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !