प्रि-डिप्लोमा (साविकको प्रा.एस.एल.सी.) तहको वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति छनौटका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !