शैक्षिक सत्र २०७७।०७८ को लागि १८ महिने प्रि-डिप्लोमा कार्यक्रम तर्फको भर्ना सम्बन्धी सूचना