यस शिक्षालयको ३ वर्षे डिपलोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ्ग तहको कार्यक्रम तर्फको भर्नाको लागी योग्यताक्रम अनुसार नतिजा प्रकाशित